Oferta

Prowadzimy:

KONSULTACJE-DIAGNOZA-TERAPIA
• POMOC PSYCHOLOGICZNA
• TERAPIA LOGOPEDYCZNA
• TERAPIA PEDAGOGICZNA
• TERAPIA MAŁŻEŃSKA, RODZIN, PAR
• TERAPIA RĘKI

PROWADZIMY:
DIAGNOZĘ: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
TERAPIĘ: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
ZAJĘCIA
• korekcyjno-kompensacyjne,
• dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klas I-III

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
• Dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
• Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
• Dzieci mających trudności z ortografią
• Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO:
• pójścia do szkoły – GOTOWOŚĆ SZKOLNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
• Dla dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu fonematycznego oraz trudnościami w koncentracji uwagi.
• Usuwanie wad wymowy m.in.
o Seplenienie-nieprawidłowa wymowa głosek: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż
o Reranie – nieprawidłowa wymowa głoski r
o Kappacyzm, gammacyzm,lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k, g,l
o Mowa bezdźwięczna- /b-p,d-t/

POMOC PSYCHOLOGICZNA z zakresu:
• problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
• pomoc w sytuacjach kryzysowych – rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wydarzeniach traumatycznych
• zaburzeń emocjonalnych – fobia szkolna, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niekontrolowana złość, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, problemy z poczuciem własnej wartości;
• zaburzeń zachowania – nadpobudliwość, ADHD, trudności w adaptacji w nowym środowisku, agresja,
• zaburzeń psychosomatycznych – bóle głowy, brzucha, itd.;
• problemów w kontaktach z rówieśnikami;

TERAPIA MAŁŻEŃSKA, RODZINNA i PAR dla:
• osób, które przeżywają kryzys emocjonalny i uczuciowy w związku,
• mają problem z porozumiewaniem się z partnerem